Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục. Vừa qua, Bộ Giáo Dục đã đăng tải đề thi minh hoạ lần 3Môn Tiếng Anh là một trong những môn thi bắt buộc trong kỳ thi. Blog Toán xin được chia sẻ đáp án chi tiết môn Tiếng Anh minh hoạ lần 3. Đáp án được Cô Vũ Mai Phương đăng tải, các bạn cùng tham khảo nhé.

Các bạn có thể xem lại Đề minh hoạ Tiếng Anh lần 3 Bộ Giáo Dục có đáp án chi tiết

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm lời giải chi tiết đề thi minh họa lần 3 môn Sinh Học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Một số câu trong Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017:

Question 20. Peter is not a modest boy since he often shows______ his prizes.

A. around            B. up                C. off            D. through

Question 21. Jolie and Tom are meeting at the supermarket.

Jolie: “Hi, Tom. How are you doing?”

Tom: “______. How about you?”

A. I’m waiting for my sister

B. I’m shopping for food

C. I’m doing nothing

D. I’m doing well

Question 22. Maria and Alex are talking about the environment. Maria: “Our environment is getting more and more polluted. Do you think so?” Alex: “______. It’s really worrying.”

A. I’ll think about that     B. I don’t agree     C. I don’t think so     D. I can’t agree more

Question 23. Henry tasted the pleasures of modern city life. Then he found life in his village hard and unattractive.

A. Having tasted the pleasures of modern city life, Henry found life in his village hard and unattractive.

B. After Henry found life in his village hard and unattractive, he tasted the pleasures of modern city life.

C. If Henry had tasted the pleasures of modern city life, he would have found life in his village hard and unattractive.

D. Although Henry tasted the pleasures of modern city life, he found life in his village hard and unattractive.

Tham khảo thêm một số tài liệu liên quan Đáp án chi tiết tiếng Anh minh hoạ lần 3:

  1. Hướng dẫn giải chi tiết đề minh hoạ Toán lần 3 năm 2017
  2. Đề thi minh hoạ lần 3 môn Toán Bộ Giáo Dục Đào Tạo có đáp án

Xem chi tiết Đáp án chi tiết tiếng Anh minh hoạ lần 3:

Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh hoạ lần 3 môn Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Công dân
Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh hoạ lần 3 môn Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Công dân
Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh hoạ lần 3 môn Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Công dân
Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh hoạ lần 3 môn Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Công dân
Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh hoạ lần 3 môn Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Công dân
Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh hoạ lần 3 môn Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Công dân
Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh hoạ lần 3 môn Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Công dân
Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh hoạ lần 3 môn Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Công dân
Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh hoạ lần 3 môn Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Công dân
Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh hoạ lần 3 môn Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Công dân
Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh hoạ lần 3 môn Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Công dân
Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh hoạ lần 3 môn Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Công dân
Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh hoạ lần 3 môn Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Công dân
Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh hoạ lần 3 môn Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Công dân

Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục
Đánh giá bài viết!
Tác giả Admin
Blog Toán là trang tổng hợp tài liệu, đề thi thử các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh của các trường trên toàn quốc.
Click quảng cáo để ủng hộ Blog Toán nhé các bạn

Ý Kiến Của Bạn Đọc

avatar
10000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.